چوبکاری سونای خشک

چوبکاری سونای خشک

یکی از بهترین چوبهایی که در چوبکاری سونای خشک از آن استفاده میشود ، جوب درخت سرو و صنوبر میباشد . یکی از مواردی که در اجرا و اتنخاب چوب سونا با توجه داشت این است که رطوبت موجود در چوب بیش از ده درصد نباشد ، زیرا که موجب پیچ خوردن و جمع شدن آنها میگردد.