ممبران


نقراب


به منظور افزایش و بهبود عملکرد ممبران ها در فرآیندهایی چون تصفیه و جداسازی، شناخت کامل و دقیق انواع ممبران ها و همچنین طبقه بندیهای موجود لازم و ضروری می باشد، لذا در این مقاله انواع ممبران ها از لحاظ ساختار فیزیکی، اندازه حفره، جنس و مدل پرداخته شده است.


انواع ممبران ها از لحاظ ترکیب شیمیایی و ساختار فیزیکی

• ایزوتروپ

• غیرایزوتروپ

ممبران ها به طور کلی به دو دسته ایزوتروپ و غیرایزوتروپ تقسیم می شوند. ممبران های ایزوتروپ از لحاظ ترکیب شیمیایی و فیزیکی در طول سطح مقطع خود یکسان می باشند در حالیکه ممبر ان های غیرایزوتروپ در طول سطح مقطع خود یکنواخت نبوده و شامل لایه هایی هستند که از لحاظ ساختار و یا ترکیب شیمیایی با یکدیگر متفاوت می باشند.


انواع ممبران ها از لحاظ جنس

• ممبران های پلیمری(آلی)

• ممبران های غیرآلی


انواع ممبران ها از لحاظ مدل

• ممبران های لوله ای

• ممبران های تخت

• ممبران های مارپیچی

• ممبران های الیاف توخالی


شیرین سازی(نمک زدایی)

یکی از کاربردهای مهم ممبرا ن ها در بخش تصفیه آب، شیرین سازی آبهای شور می باشد. به طور میانگین، آب دریا تقریبا حاوی35000(mg/l ) نمک می باشد . برای مصرف یک آب استاندارد، میزان نمک آن باید کمتر از mg/l 250باشد . برای تهیه یک آب استاندارد از آب حاوی mg/l35000 نمک، نیاز به ممبرانی با خاصیت دفع نمک تا3/99٪ می باشد تا با یک بار عبور آب، آنرا به میزان استاندارد، نمک زدایی نماید.