چوبکاری سونای خشک

نقراب


یکی از مواردی که در اجرا و اتنخاب چوب سونا با توجه داشت این است که رطوبت موجود در چوب بیش از ده درصد نباشد ، زیرا که موجب پیچ خوردن و جمع شدن آنها میگردد.