استخر چیست؟


نقرابتقسیم بندی استخر ها

استخرها از دیدگاه های مختلف به گروه های متفاوتی تقسیم بندی می شوند . از یک دیدگاه می توان ساخت استخرها را از نظر نوع کاربردی تقسیم بندی کرد . از دیدگاهی دیگر ، جنس سازه استخر است که معیار تقسیم بندی قرار می گیرد . گاهی اوقات نیز موقعیت سازه استخر نسبت به زمین مبنای این تقسیم بندی خواهد بود .

استخرها را از دیدگاه کاربری می توان در گروه های زیر طبقه بندی نمود :

• استخر های اقیانوسی

• استخرهای خصوصی

• استخرهای عمومی

• استخرهای قهرمانی

• استخرهای تمرینی

• استخرهای درمانی

• آبگیرهای طبیعی یا استخرهای بیکران

نقرابانواع استخرها از نظر جنس سازه عبارتند از

• استخرهای بتنی

• استخرهای آب بندی شده با وینیل

• استخرهای فایبرگلاس

• استخرهای فلزی

• استخرهای چوبی

نقرابالبته هر یک از استخرهای یادشده خود به زیر مجموعه های دیگری نیز تقسیم می شوند . علاوه بر کاربری و جنس سازه ، استخرها از لحاظ موقعیت قرار گیری استخر نسبت به سطح زمین نیز در دو گروه زیر تقسیم بندی می شوند :

1. استخرهای زمینی

2. استخرهای رو زمینی

استخرهای زمینی آن دسته از استخرهایی هستند که پس از خاک برداری و حفر گودال در زمین ساخته می شوند . در حالیکه ساخت استخرهای رو زمینی معمولا بر روی یک فونداسیون یا سکو ، بالاتر از سطح زمین قرار می گیرند .این دسته از استخرها به ویژه در مناطقی که گودبرداری زمین به دلیل مشکلاتی مانند یخ زدن خاک امکان پذیر نیست مورد استفاده قرار می گیرند . البته در برخ از کتاب ها ، استخرها از نظر موقعیت قرارگیری کاسه استخر نسبت به سطح زمین به نوع سومی نیز تقسیم می شوند . به طوری که بخشی از استخر در زیر زمین و بخشی از آن در روی زمین قرار می گیرد . به نوعی این استخرها ترکیبی از دو نوع استخرهای زیر زمینی و روزمینی هستند .

معماری و سازه استخرها

به طور کلی ، شرایط منطقه ، کاربری ، امکانات و مقدار بودجه تخصیص داده شده برای پروژه از جمله اصلی ترین عوامل تاثیرگذار بر روش های طراحی و ساخت استخرها به شمار می روند. معیارها و ملاحظات مطرح شده در ادامه این بخش بر اساس استاندارد استخراج شده اند .جانمایی استخر

استخرهای سرپوشیده و سرباز هریک به نوبه خود مزایا و معایبی دارند . سرپوشیده یا سرباز بودن استخرها بیشترین تاثیر را بر وضعیت معماری و سازه آن ها خواهد داشت .

اولین مساله ای که برای طراحی استخر با آن روبرو هستیم تعیین سرپوشیده یا سرباز بودن استخر است .