طراحی استخر

همیشه اولین قدم را به عنوان مشکل ترین و مهمترین قدم هر کاری بیان می کنند حال آنکه این قدم مربوط به ساخت یک استخر در حیاط منزل خودتان باشد، میتواند یک مرحله حساس در تغییر ظاهر ساختمان تلقی گردد. متاسفانه در این چند سال شاهد بودیم که خود افراد یا شرکت های ساختمانی که هیچ گونه تخصصی در ساخت استخر ندارند، اقدام به انجام آن میکنند. آسیب دیدن استخر و ساختمان اولین صدمه و آسیبی است که صاحب یک خانه باید غرامت آن را بپردازد. دراین مقاله ساخت استخر ما می خواهیم از نظر زبان یک متخصص این نوع پروژه ها، در خصوص مراحل ساخت استخر صحبت کنیم.