ساخت استخر مرحله چهارم


نقراب


هموار سازی کف و دیواره استخر:

هموار سازی کف و سطح دیواره ها از اهمیت زیادی در این مرحله از ساخت استخر برخوردار است . تا حد ممکن با استفاده از ابزارهای موجود دیواره ها را مسطح کنید.

بسته به نوع انتخاب خود می توانید کف استخر را شیب دار و یا کاملا مسطح کنید .

ساخت استخر مرحله اول

ساخت استخر مرحله دوم

ساخت استخر مرحله سوم

ساخت استخر مرحله چهارم

ساخت استخر مرحله پنجم

ساخت استخر مرحله ششم

ساخت استخر مرحله هفتم

ساخت استخر مرحله هشتم

ساخت استخر مرحله نهم

ساخت استخر مرحله دهم

ساخت استخر مرحله یازدهم

ساخت استخر مرحله دوازدهم