ساخت استخر مرحله پنجم


نقراب


ساخت استخر مرجله پنجم

قالب بندی دیواره:

در این مرحله از ساخت استخر با گودبرداری و فراهم کرده حوضچه و مدرج کردن زمین ، شما اماده قالب بندی کردن دیواره ها به کمک آهن و چوب خواهید بود .

مطمین باشید که کلیه قالب بندی ها همسطح و در یک خط قرار گرفته باشند.

ساخت استخر مرحله اول

ساخت استخر مرحله دوم

ساخت استخر مرحله سوم

ساخت استخر مرحله چهارم

ساخت استخر مرحله پنجم

ساخت استخر مرحله ششم

ساخت استخر مرحله هفتم

ساخت استخر مرحله هشتم

ساخت استخر مرحله نهم

ساخت استخر مرحله دهم

ساخت استخر مرحله یازدهم

ساخت استخر مرحله دوازدهم