ساخت استخر مرحله هفتم


نقراب


ساخت استخر مرحله هفتم

اجرای مرحله برق کشی:

در این مرحله از ساخت استخر شما نیاز به انجام برق کشی در استخر خود در صورتی که استخر شما مجهز به سیستم تصفیه و نور پردازی است می باشید.

در این مرحله شما جدا به یک تکنسین برق کار ماهر نیاز دارید . در صورتی که این عمل به درستی انجام نگیرد آب استخر ممکن است برق دار شود

ساخت استخر مرحله اول

ساخت استخر مرحله دوم

ساخت استخر مرحله سوم

ساخت استخر مرحله چهارم

ساخت استخر مرحله پنجم

ساخت استخر مرحله ششم

ساخت استخر مرحله هفتم

ساخت استخر مرحله هشتم

ساخت استخر مرحله نهم

ساخت استخر مرحله دهم

ساخت استخر مرحله یازدهم

ساخت استخر مرحله دوازدهم

.