ساخت استخر مرحله ششم


نقراب


ساخت استخر مرحله ششم

مرحله لوله کشی:

در این مرحله از ساخت استخر شما نیاز دارید به یک لوله کش ماهر تا کارهای مربوط به لوله کشی را به درستی انجام دهد .استخر شما نیاز به یک سیتم تصفیه خواهد داشت . پس شما باید لوله کشی لازم را در این مرحله انجام دهید.

استفاده از یک لوله کش که توانایی لازم را نداشته باشد به کل استخر شما صدمه وارد خواهد کرد.

ساخت استخر مرحله اول

ساخت استخر مرحله دوم

ساخت استخر مرحله سوم

ساخت استخر مرحله چهارم

ساخت استخر مرحله پنجم

ساخت استخر مرحله ششم

ساخت استخر مرحله هفتم

ساخت استخر مرحله هشتم

ساخت استخر مرحله نهم

ساخت استخر مرحله دهم

ساخت استخر مرحله یازدهم

ساخت استخر مرحله دوازدهم