ساخت استخر مرحله دوم


نقراب


ساخت استخر مرحله دوم

کسب مجوز:

این مجوزها میواند شامل مجوزهای محلی مربوط به شهر باشید یا حتی کسب اجازه از همسایگان و یا امکان ایجاد استخر در مکان مورد نظر.

پس از کسب مجوزهای مورد نیاز وارد مرحله بعد خواهیم شد.

ساخت استخر مرحله اول

ساخت استخر مرحله دوم

ساخت استخر مرحله سوم

ساخت استخر مرحله چهارم

ساخت استخر مرحله پنجم

ساخت استخر مرحله ششم

ساخت استخر مرحله هفتم

ساخت استخر مرحله هشتم

ساخت استخر مرحله نهم

ساخت استخر مرحله دهم

ساخت استخر مرحله یازدهم

ساخت استخر مرحله دوازدهم