ساخت استخر مرحله دهم


نقراب


ساخت استخر مرحله دهم

پایان کار دیوار چینی:


در این مرحله از ساخت استخر بعد از اتمام دیوار چینی ، برای جلوگیری از نفوذ آب ، شما میتوانید بسته به نوع سلیقه خود یکی از روش های زیر را برای مهار آب درون استخر بکار بگیرید.

استفاده از پوشش پلاستیکی درون استخر

استفاده از کاشی های درون استخر

استفاده از الیاف های سیمانی مخصوص

استفاده از اسپره های مخصوص

متداول ترین مورد ، کاشی کاری است.

ساخت استخر مرحله اول

ساخت استخر مرحله دوم

ساخت استخر مرحله سوم

ساخت استخر مرحله چهارم

ساخت استخر مرحله پنجم

ساخت استخر مرحله ششم

ساخت استخر مرحله هفتم

ساخت استخر مرحله هشتم

ساخت استخر مرحله نهم

ساخت استخر مرحله دهم

ساخت استخر مرحله یازدهم

ساخت استخر مرحله دوازدهم