دستگاه پروزون

از دستگاه ازن در صنایع مختلفی از جمله استخر و جكوزي ، برج هاي خنك كن ، آب هاي آشاميدني و ... استفاده میشود.

روش کار PROZONE بدین صورت است که وقتی هوا به قسمتی که درون آن یک لامپ ماوراء بنفش قرار دارد، کشیده می شود و هوا را به ازن تبدیل می کند. ازن مستقیم به داخل آب تزریق می شود یا با استفاده از یک سیستم Venture داخل آب می شود برای تزریق مستقیم،یک injector ونتوری مستقیم به خط برگشت استخر متصل می شود که عمل مکش را ایجاد می کند و ازن را به داخل ونتوری می کشد. سیستم ونتوری Venture کنار گذر (by pass) آب را مستقیماً بعد از چرخش آب در پمپ می گیرد و از داخل Injector Venture و داخل تیوب اتصال، و در انتها آب به داخل استخر از خط برگشت منتقل می شود.

سیستم باید 6 الی 8 ساعت در روز برای کارایی مناسب کار کند.