آشنایی با فیلترهای شنی


نقراب


سه نوع اصلی از فیلترهای شنی عبارتند از

1.فیلترهای شنی سریع

2.فیلترهای شنی وارونه

3.فیلترهای شنی کند


امروزه هر سه نوع روش به طور گسترده در صنعت آب مورد استفاده قرار میگیرد. جهت ساخت استخر اصلی ترین مسئله ، استفاده از فیلترشنی و همپنین نوع لوله و اتصالات مورد استفاده و تجهیزات استخر مورد نیاز می باشد.

داشتن نمایندگی هایوارد در ایران سبب گردیده تا با استفاده از فیلترهای شنی این شرکت و همچنین استفاده از پمپ استخر در این فرآیند ، مراحل ساخت استخر به راحتی انجام گیرد.

نقراب
نقراب
نقراب